Адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

Адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"

Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници“ е водеща българска правна кантора, основана през 1988 г., с предмет на дейност предоставяне на юридически консултации, оказване на процесуално представителство и защита пред съд, оказване на правна помощ и съдействие при водене на преговори и сключване на сделки, както и всякакви други дейности, свързани с упражняването на адвокатската професия.

Адвокатското дружество е вписано в Регистъра на адвокатските дружества, ф.д. № 4193/2007 на Софийски градски съд, Търговско отделение. Наред с това е сертифицирано със стандарт ISO 9001:2008 и прилага система за контрол на качеството.

„Камбуров и съдружници“ предоставя юридически услуги на местни и международни корпоративни клиенти в редица области на правото, сред които банково и финансово право, търговско и дружествено право, енергетика, трудово право и социално осигуряване, конкурентно право, процесуално представителство и арбитраж, несъстоятелност, право на интелектуалната собственост, вещно право, технологии и телекомуникации, данъчно право и др.

Кантората е организирана в 16 напълно интегрирани отдела, за да отговори ефективно на нуждите и изискванията на своите клиенти.