Устав

УСТАВ на сдружение с нестопанска цел "Българо-Китайска Търговско-Промишлена Камара"

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Учредяване

 

Подписалите настоящия Устав решиха да учредят "БЪЛГАРО-КИТАЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА" (наричана по-долу за краткост КАМАРА / КАМАРАТА и/или СДРУЖЕНИЕ / СДРУЖЕНИЕТО) като сдружение с нестопанска цел, което упражнява своята дейност в частна полза въз основа на настоящия Устав и по смисъла на българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Настоящия документ – „УСТАВ НА БЪЛГАРО-КИТАЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА” ще е наричан по-долу за краткост УСТАВ / УСТАВА.

 

Чл. 2. Наименование

Наименованието на Камарата е "БЪЛГАРО-КИТАЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА" (БКТПК), а съответствието му на английски език - "BULGARIAN-CHINESE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY" (BCCCI).

 

Чл. 3. Седалище

Седалището и адреса на управление на Сдружението е в Република България, град София 1606, район Красно Село, бул. “Генерал Тотлебен” № 2А, ет. 4, ап. 10.

 

Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес на управление, данни за регистрацията, Булстат и данъчен номер. 

 

Чл. 4. Срок

Камарата е учредена за неопределен срок.

 

Чл. 5. Отговорност

Камарата отговаря за поетите задължения с имуществото си. Тя не отговаря за задълженията на своите членове и дружествата, в които има участие. Всякаква лична отговорност на членове и лица от състава на органите на Камарата е изключена. 

 

Чл. 6. Цел на Камарата

Камарата има за цел да насърчава и да подпомага търговските и икономическите отношения между Република Китай и Република България в интерес на Република Китай и Република България, да представлява и да защитава икономическите интереси на своите членове, както и да предоставя услуги, които допринасят за постигането на целта на Камарата и са в съответствие с този Устав.

 

Чл. 7. Средства за постигане на целта на Камарата

 

(1). За постигане на своята цел Камарата предприема следното:

1. проучване на условията в двустранния търговски обмен, особено възможностите за продажби, доставки, коопериране и инвестиции в двете държави;

2. съвместна работа с Търговската Камара на Република Китай, както и с организации и учреждения от Република Китай и Република България, които са от особено значение за дейността на Камарата;

3. съдействие при оптимизиране на рамковите условия за инвестиции и икономически дейности за предприятия от двете държави, особено за малки и средни предприятия;

4. подпомагане при изграждането и разширяването на икономическите отношения и при навлизането на нови международни пазари;

5.  подпомагане на своите членове при провеждане на преговори и сключване на сделки;

6.  съдействие при дейността на работните групи с държавните органи и институции; 

7.  становища и проекти, относно промени и допълнения в българското законодателство;

8.  разработване на публикации за развитието на икономиката;

9. защита на икономическите интереси на участниците в двустранните икономически отношения пред китайски и български министерства, учреждения и други институции.

 

(2).  Камарата работи двустранно в интерес на дружества от двете държави.

 

(3). Камарата не извършва партийно - политическа дейност. Тя не може да изпълнява други задачи извън посочените в настоящия Устав.

 

(4). В подходящи случаи за постигане на своята цел Камарата може да открива клонове и да учредява дружества.

 

Чл. 8. Предмет на дейност на Камарата

 

(1). За постигане на своята цел Камарата изпълнява следните дейности:

1. посредничество, поддържане и по¬ нататъшно развитие на деловите взаимоотношения между дружества от Република Китай и Република България;

2. създаване и поддържане на контакти между заинтересувани икономически кръгове от двете държави, както и представителство на китайски и български дружества и координация на икономическите и професионалните им интереси, в рамките на целите, посочени в настоящия Устав;

3. обмен на информация и на опит, във връзка с осъществяваната от членовете на Камарата стопанска дейност, както и предоставяне на консултации на дружества от Китай и България за създаване на смесени предприятия и други услуги в рамките на насърчаване на търговията и промишлеността на китайските и български фирми; 

4. създаване на документация за ползване от административните органи, предприятия и дружества, намиращи се в двете страни. Събиране и разпространяване на информации чрез публикации, циркулярни писма, годишни отчети, инструкции и други печатни материали за икономическата ситуация в Китай и в България, както и за състоянието и развитието на икономически и търговско- политически въпроси;

5. предоставяне на информации и консултации, изготвяне на становища и доклади относно състоянието на пазара;

6. периодично провеждане на икономически и бизнес мероприятия и всякакви други форми на обмяна на опит и информация за всичко, което се отнася до китайско – българските бизнес отношения като например, срещи на предприемачи и производители, срещи с политически и административни институции от България и Китай, пресконференции, информационни семинари, бизнес срещи, симпозиуми и дискусии, организиране на тематични бизнес делегации от Китай в България и от България в Китай, както и участие в подобни мероприятия, доколкото те съответстват на целта на устава;

7. маркетинг и мениджмънт в областта на търговията, културата, изкуството и образованието.  

8. подпомагане по въпроси на професионалното, езиковото и друго образование и квалификация, доколкото те са от значение за заинтересуваните предприятия, участващи в търговския обмен между двете държави;

9. посредничество при доброволно решаване на спорове между участниците в двустранния икономически живот;  

10. представителство на панаири и на други организации, осъществяващи дейност за насърчаване на икономическите отношения между Китай и България;

11. предоставяне на услуги както на членове, така и на нечленуващи в Камарата лица;

12. осъществяване на всяка друга законно допустима дейност, която служи на целта на Камарата.

 

(2). Камарата извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност и необходима за осъществяването й: 

1. предоставя на членуващи и не членуващи в Сдружението физически и юридически лица търговска информация срещу заплащане на такси; 

2. публикува и разпространява на членуващи и нечленуващи в Сдружението физически и юридически лица информация за бизнес предложени срещу заплащане на такси;

3. извършва рекламна и издателска дейност;

4. организира квалификационни и преквалификационни курсове;

5. посредничи при осъществяване на бизнес контакти;

6. провежда конкурси и интервюта за избор на кадри за работа в страната и чужбина;

7. представлява други юридически лица със стопанска и нестопанска цел при осъществяване на бизнес-контакти;

8. извършва мониторинг, анализи и проучвания;

9. подготвя проекти и книжа за участие в конкурси, за финансиране на бизнес програми и финансиране на проекти от фондове, банки и неправителствени организации;

10. предоставя временно седалище при първоначална регистрация на дружества;

11. извършва всяка друга стопанска дейност, която отговаря на условията на следващата алинея 3.

 

(3). Камарата може да извършва допълнителна стопанска дейност, единствено ако същата е свързана с основния предмет на дейност и с целите на Сдружението. Приходът от допълнителна стопанска дейност се използва за постигане на определените в Устава цели. 

 

(4). На членовете на Камарата могат да бъдат предоставяни отстъпки при ползване на посочените в чл. 8, ал. 1 и 2 дейности.

 

 

II. ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 9. Членове

 

(1). Членове на Камарата могат да бъдат български и китайски юридически и физически лица, както и чуждестранни търговски представителства и клонове, юридически и физически лица от трети страни, които признават целите на Камарата и разпоредбите на този Устав. 

Възможни са изключения, които приема и обосновава Управителният съвет. 

Членуването в Камарата е доброволно.

 

(2). Членове - съветници на Камарата. 

Посолствата на Китай в София и на България в Пекин, са членове на Българо-Китайската Търговско-Промишлена Камара със статут на съветници.

 

(3). Редовни членове могат да бъдат лицата по чл. 9, ал. 1, участвайки в икономическия живот между Република Китай и Република България.

 

(4). Почетни членове могат да бъдат лицата по чл. 9, ал. 1, които имат изключителни заслуги за насърчаването и подпомагането на българо-китайските търговски, икономически и политически отношения.

 

Чл. 10. Приемане на редовни членове 

 

(1). Лицата, които биха желали да бъдат приети за редовни членове в Камарата, трябва да подадат писмена Заявка за членство до Управителния съвет, попълвайки съответната форма и предоставяйки указаните документи. Управителният съвет има право да изисква допълнителна информация за икономическото състояние, сферите на дейност, репутацията и други съществени обстоятелства с оглед преценката на членството.

 

(2). На своето първо заседание след постъпване на молбата, Управителният съвет взема решение за приемането на новия член. Решението за приемане се съобщава писмено на лицето, прието за редовен член на Камарата. 

При отказ, Управителният съвет не е длъжен да излага мотивите си.

 

(3). Решението за приемане на нов член влиза в сила след подписване на Протокола за заседанието. 

След влизане в сила на решението и заплащане на съответния членски внос за календарната година, новоизбраният член се вписва в Регистъра на членовете на Камарата от УС. 

Членството е редовно и влиза в сила от датата на вписването в Регистъра на членовете на Камарата.

 

(4). По изключение, Управителният съвет на Камарата може да реши с мнозинството от всичките си членове, че кандидат може да не заплаща встъпителен и/или годишен членски внос срещу предоставяне в полза на Търговската камара на най-малко еквивалентна престация. 

При същите условия, Управителният съвет може да освободи член на Търговската камара от заплащането на годишна вноска.

 

Чл. 11. Приемане на почетни членове

 

(1). Почетните членове са приемат от Управителния съвет.

 

(2). Решението за приемане на нов почетен член влиза в сила незабавно след подписване на Протокола. 

Членството е редовно и влиза в сила от датата на вписването в Регистъра на членовете на Камарата.

 

(3). Решението се съобщава писмено на лицето, прието за почетен член.

 

Чл. 12. Регистър на членовете

Новите членове на Камарата, както и състоянието на плащанията на дължимия съгласно настоящия Устав членски внос, се вписват и представят в един вътрешен Регистър на членовете. Този Регистър е на разположение на членовете за информация и се актуализира от Управителния съвет в края на всяко тримесечие.

 

Чл. 13. Права на членовете

 

(1). Всеки редовен член може:

1. да участва в Общото събрание и да упражнява правото си на глас лично или чрез представител, когото писмено е упълномощил за това;

2. да бъде избиран в Управителния съвет на Камарата;

3. да получава информация за дейността на Камарата и за изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

4. да участва в мероприятията, организирани от Камарата;

5. да изисква подпомагане и консултации от Камарата по всички въпроси, които са в рамките на дейността на Камарата;

6. да се ползва от резултатите на дейността на Търговската камара, съгласно разпоредбите на този Устав, като всяко специфично проучване или услуга се таксува по приета от Управителния съвет тарифа.

 

(2). Почетните членове на Камарата могат да участват в Общото събрание без право на глас, но не могат да бъдат избирани в Управителния съвет на Камарата. Те имат правата по чл. 13, ал. 1, т. 3-5.

 

Чл. 14. Задължения на членовете

 

(1). Всеки член е длъжен:

1. да подпомага Камарата за постигане на нейните цели;

2. да спазва Устава и да изпълнява решенията на органите на Камарата;

3. да бъде лоялен към Сдружението и към останалите членове;

4. да не извършва конкурентна дейност на Камарата;

5. да информира писмено Управителния съвет на Камарата, в случай на конфликт на интереси между него и/или свързани с него лица и Камарата, в максимален срок от седем (7) календарни дни от датата на възникналото обстоятелство.

6. При промяна адреса на управлението и актуалното състояние, своевременно да информира Камарата, чрез попълване на нови информационни документи.

&