Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, България

http://www.sme.government.bg/

 

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия подчинява дейността си на изпълнението на общата стратегическа цел, залегнала в Националния план за развитие на Р България за периода 2007-2013, приет през декември 2005 г. Целта му е България да бъде страна с високо качество на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие в процеса на цялостното интегриране в Европейския съюз, обединяваща усилията на правителството и социалните партньори. Осъществяваните от Агенцията дейности се изпълняват с помощта на редица мерки, насочени към поддържане на устойчив икономически растеж, повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия и насърчаване на тяхното развитие, стимулиране на предприемаческия дух и подкрепа на технологични и иновативни производства, развитие на публично-частното партньорство.

Визията на ИАНМСП пряко кореспондира с визията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и е принос за провеждането на интегрирана политика за подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия. Тя е насочена към постигането на траен икономически растеж, в това число и чрез ефективно усвояване на средствата от европейските фондове и подобряване на бизнес климата. Тези приоритети са пряко обвързани със създаването на по-високи нива на добавена стойност, респективно реален растеж на БВП в условията на нарастваща конкуренция, успешно интегриране на бизнеса в Единния европейски пазар.