Съюз за стопанска инициатива

http://www.ssibg.org/

 

Съюзът за Стопанска инициатива е неправителствена работодателска организация на фирмите от микро, малкия и среден бизнес.

ССИ е основан през 1989 г. от първите предприемачи в България с цел насърчаване на стопанската инициатива и представителство на колективните интереси на работодателите в областта на пазара на труда и на индустриалните отношения.

ССИ е динамично развиваща се бизнес организация, която винаги е отговаряла на предизвикателствата на времето с адекватна политика и креативни решения за малкия и среден бизнес в страната. Днес ССИ е не само надежден социален партньор на своите членове – работодатели от частния сектор, но и подпомага активно тяхната дейност и тяхното развитие.

ССИ работи по модела на европейските организации на социалните партньори в защита на своите членове – частни предприемачи, като представлява интересите на малкия и среден бизнес пред институции и власти на национално и международно ниво.

 

 

 

 
Мисия на ССИ

 

Мисията на ССИ е да бъде партньор на предприятията от малкия и среден бизнес, като подпомага по най-добрия начин запазването и развитието на бизнеса на своите членове, насърчава предприемаческия дух в обществото и стартирането на нови предприятия, както и работи активно за икономически и социален просперитет на страната.

 

 
Визия на ССИ

ССИ да бъде организацията, която предприемачите избират да представлява и защитава тяхните интереси на национално и глобално ниво. Чрез своята политика, ориентирана към намаляване на административните и бюрократични пречки пред бизнеса и създаване на балансирана и благоприятна икономическа среда, да допринася за стабилизиране, растеж и просперитет на фирмите от малкия и среден бизнес и за по-добро качество на живот в страната.

Всеки предприемач, който избира ССИ за свой социален и икономически партньор, ще получи подкрепата на ССИ за развитие на бизнеса си чрез успешно представителство пред институциите и активно съдействие за използване на икономическите и финансови програми на ЕС, както и помощ за внедряване на иновациите и най-съвременните световни постижения.

 

 
Стратегия на ССИ
 

 

Стратегията на ССИ е разработена въз основа на Инициативата за по-нататъшно укрепване на устойчивото развитие и конкурентоспособността на МСП в Европа (Акта за малкия бизнес в Европа) 2008 /2011 и неговите десет принципа в подкрепа на малкия и среден бизнес.
“Мисли първо за малките” e мотото на ССИ, което отразява същността на неговата дейност и е отправна точка при разработване на плана за действие на Съюза за периода 2014 – 2020 г.
ССИ се присъединява и поддържа стратегията на ЕС 2014-2020 и ще работи за реализирането на нейните основни приоритети :
Интелегентен /Smart/ растеж – насърчаване на познанията, иновациите, образованието и цифровото общество;
Устойчив /Sustainable/ растеж – по-ефикасно използване на ресурсите при производството, като същевременно увеличим конкурентоспособността;
Приобщаващ /Inclusive/ растеж – нарастване на участието в пазара на труда, придобиване на умения и борба с бедността).
Нуждата от създаване на най-благоприятни предпоставки за икономически растеж и разкриване на работни места се нуждаят от поемането на ангажимент на най-високо политическо равнище и обединяването на усилията на всички участници в този процес в Европа.
ССИ планира разгръщането на мащабна мрежа от събития и действия в синхрон с Europe Action Plan 2014-2020 и седемте основни инициативи на Европейската стратегия за развитие:
1. Обединение за иновации Innovation Union – съсредоточаване върху политиката за научноизследователска и развойна дейност и за иновации, като същевременно бъде преодоляно разминаването между постиженията на науката и пазара, за да се превърнат иновациите в продукти. Например патентът на Общността може да доведе до икономии за предприятията от 289 млн. EUR всяка година.
2. Младежта в движение/Youth on the move – повишаване на качеството и притегателната сила в международен план на европейската система за висше образование посредством насърчаване на мобилността на студентите и на младите професионалисти. Като конкретно действие свободните работни места във всички държави-членки трябва да бъдат по-достъпни в цяла Европа и професионалната квалификация и опит да бъдат напълно признати.
3. Програма относно цифровите технологии в Европа /A digital agenda for EU – постигане на устойчива икономика и социални ползи от цифров единен пазар, основан на високоскоростен интернет. Всички европейски граждани трябва да имат достъп до високоскоростен интернет до края на 2013 г.
4. Ефикасно използване на ресурсите в Европа /Resource efficient Europe – подпомагане за преминаване към по-ефикасно използване на ресурсите и към „нисковъглеродна” икономика. Европа следва да се придържа към целите за 2020 г. по отношение на енергийното производство, ефективност и потребление. Това ще доведе до намаление в парично изражение от 60 млрд. EUR на вноса на петрол и газ до 2020 г.
5. Промишлена политика за зелен растеж /An industrial policy for globalization era – подпомагане на промишлената база на ЕС да бъде по-конкурентоспособна в световен план след кризата, насърчаване на предприемаческия дух и развитие на нови умения. Това ще доведе до създаването на милиони нови работни места;
6. Програма за нови умения и работни места /An agenda for new skills and jobs – създаване на условия за модернизиране на работните пазари с цел повишаване на нивата на трудова заетост и гарантиране на устойчивостта на нашите социални модели, след пенсионирането на възрастните хора от поколението на следвоенното демографско обновление; както и
7. Европейска платформа за борба с бедността / EU platform against poverty – гарантиране на икономическо, социално и териториално сближаване посредством подпомагане на бедните и намиращите се в състояние на социално изключване, като им се предостави възможност да участват активно в обществото.
ССИ съдейства за постигането на 5 те основни цели на Европа за новия период:
1. Заетост – 75% от населението на възраст 20-64 години трябва да е работещо;
2. Иновации – 3 % от БВП на ЕС трябва да бъдат инвестирани в изследвания и развитие;
3. Изменение на климата – Климатичните и енергийни цели “20/20/20” трябва да бъдат изпълнени ( включително намаляване до 30% на емисиите, ако условията са подходящи);
4. Образование – Делът на рано напусналите училище трябва да бъде под 10%, а най-малко 40% от 30-34 годишните трябва да са завършили третостепенно ( висше) или еквивалентно образование;
5. Бедност – Намаляване на бедността чрез стремеж за изваждане на най-малко 20 милиона души извън риска от бедност или изолация.
Стратегията на ССИ включва системни анализи и проучвания на условията за бизнес, разработването на закони и предложения за подобряване на бизнес климата в страната, план за икономическо и финансово подпомагане на фирмите от МСБ, както и активно международно сътрудничество в тяхна полза.
Стратегията на ССИ се реализира чрез:
Участие в законотворческия процес;
Участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество и във Висшия икономически съвет на страната;
Представителство в комисии и комитети за наблюдение на оперативни програми към съответните министерства;
Представителство в общински съвети и комисии по региони;
ССИ членува в UEAPME, IOE както и работи на партньорски начала с търговски камари и палати, предприемачески съюзи и организации от редица държави.
Чрез своя добър екип от професионалисти и експертен съвет от юристи, икономисти и финансисти, ССИ успешно осъществява своята дейност и се превръща в прозрачно, модерно общество на предприемачите в България, което се развива динамично в синхрон с Европейския и международен тон.
ССИ работи Социално, Етично, Експертно и Иновативно и благодари за доверието на своите над 4600 членове и 26 браншови организации, с които продължава да работи за подобряване на икономическото, социално, образователно и културно положение в страната.